Algemene voorwaarden

 

De Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn bij het kopen en verkopen via OBD2plaza.nl/OBD@plaza.be : 

 

 

 


1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen 

1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW. (indien van toepassing 6%)
1.2 Met uitzondering van de digitale producten. 
1.3 De betaling van de aangeboden producten op OBD2plaza.nl online / via de aangeboden betaalmethodes of per bankoverschijving.
1.4 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met OBD2plaza.nl. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op de site van OBD2plaza.nl beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren. Anders kan er namelijk niet besteld worden.
1.5 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij OBD2plaza.nl. 

2 Intellectuele eigendomsrechten 
2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van OBD2plaza.nl. De koper is daarom verplicht iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht. 

3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid 
3.1 OBD2plaza.nl is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten. 
3.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email / internet / webwinkel / chats. De klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste (email) adres aan OBD2plaza.nl. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en producten kunnen worden ontvangen en geinstalleerd. 

4 Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads 
4.1 Het is niet toegestaan de gekochte producten te kopiëren en / of te verspreiden en / of commercieel te exploiteren. 
4.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren. 

5 Bestelling annuleren 
5.1 Op de software/digitale producten van OBD2plaza.nl geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk. 

5.2 Voor alle overig producten geldt dat ruilen/retourneren mogelijk is binnen 5 werkdagen na ontvangst product. Dit dient schriftelijk per email aan ons gemeld te worden. Waarna binnen 48 uur de annulering / retour recht in gang zal worden gezet.

6 Diversen 
6.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door OBD2plaza.nl vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling. 
6.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
6.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

7 Garantie 
7.1 Voor de geleverde producten geldt een garantieperiode van 12 maanden. Producten die defect raken en redelijkerwijs onder garantie vallen kunnen op verzoek door OBD2plaza.nl worden aangeboden bij de leverancier. Echter het overzetten van data, de porto kosten en overige bijkomende kosten worden in rekening gebracht. 
7.2 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen aanspraak op garantie worden gedaan in de volgende gevallen: Indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd; Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht; waaronder begrepen reparaties die niet toestemming van de producent zijn verricht; Indien de originele factuur en garantiebewijs niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; Indien gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig of niet met de bestemming corresponderend gebruik; Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud; Indien storingen/installatie problemen het gevolg zijn van malware zoals bijvoorbeeld virussen en spyware; Indien storingen het gevolg zijn van invloeden van buitenaf, zoals blikseminslag of overspanning; Indien het productnummer is verwijderd, gewijzigd of anderszins oncontroleerbaar is gemaakt; Indien na het in werking treden van een reparatieprocedure de Koper meldt dat er aanspraak op garantie wordt gemaakt; Indien het product is doorverkocht, doorgeleverd of vervreemd. 
7.3 Op software zit geen garantie, uiteraard moet de software onbeschadigt (goedwerkend) aangeleverd worden, mocht daar wat mis zijn gegaan tijdens transport lost OBD2plaza.nl dat op door opnieuw op onze kosten het beschadigde product na te leveren.
7.4 Producten die bij ontvangst defect zijn geraakt, kunnen binnen 5 werkdagen teruggestuurd worden voor reparatie/vervanging. Dit dient voor retourverzending per email te worden vermeld. Als reparatie niet mogelijk is wordt het product vervangen en eventueel teruggenomen. 
7.5 Verder garandeert OBD2plaza.nl dat de opdracht / order naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. 

8 De bestelling 
8.1 Levering van goederen en/ of diensten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen bedrijf en de consument anders is overeengekomen. 
8.2 Indien een product ongevraagd wordt toegezonden en er mogelijk sprake is van een vergissing van OBD2plaza.nl, zal de ontvanger OBD2plaza.nl op de hoogte stellen zodat het bedrijf actie kan ondernemen voor retournering van het product. 

9 De uitvoering van de bestelling / de levertijd
9.1 OBD2plaza.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
9.2 Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument dat het laatst aan OBD2plaza.nl kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen. 
9.3 De levertijd gaat in op de datum waarop de betaling door OBD2plaza.nl wordt ontvangen / verwerkt hiervan ontvangt men via de webwinkel bericht. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding. Duurt de overschrijding langer dan 30 dagen, zonder dat er sprake is van overmacht, dan heeft koper het recht van de levering, van het niet geleverde deel, af te zien. De koper kan dan dan de annuleringsprocedure/herroepingsrecht procedure inzetten. 
9.4 Door OBD2plaza.nl geaccepteerde bestellingen zullen zo snel mogelijk, doch tenminste binnen 30 dagen worden uitgevoerd. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen (levering vanuit andere werelddelen) vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. 
9.5 Indien OBD2plaza.nl deze regels van artikel 9.4 honoreerd maar de koper desondanks toch toegrijpt naar een aangifte of naamsbeschadiging op internet/media/verkoopsites, word dit beantwoord met een fikse nota wegens schadevergoeding van minimaal € 250,00 en eventueel gevolgt door een (tegen) aangifte. 
9.6 Het bedrijf OBD2plaza.nl heeft hoge prioriteit dergelijke negatieve situaties (genoemd in 9.4+9.5) proberen te voorkomen of op te lossen. OBD2plaza.nl is er altijd op gericht om tot correcte oplossingen te komen indien nodig. 
9.7 Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal OBD2plaza.nl zodanige inspanningen verrichten als redelijkerwijs verwacht mag worden om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Als het vervangende artikel niet voldoet aan de wensen dan kan dit op kosten van het bedrijf worden gerouterneerd. 

10 Ruilen
10.1 Ruilen van een product (tegen een ander product danwel tegen een tegoedbon) is mogelijk binnen 8 dagen mits de koper de originele aankoopnota/factuur overlegt en het bepaalde in artikel 
10.2 t/m 10.4 in acht wordt genomen. 
10.2 Uitgesloten van omruilen van een product zijn de volgende producten: Alle media dragers waarvan de verzegeling is verbroken. Software, zowel algemeen als specifiek; Gepersonificeerde producten en producten die op maat, dan wel naar de specificaties, van de koper zijn gemaakt/ besteld; Producten die specifiek voor de klant besteld zijn; Producten die onder een aanbieding vallen; Aangebroken verbruiksgoederen zoals inktcartridges. Wanneer het aangebroken verbruiksgoed deel uitmaakt van een product dan geldt de uitsluiting voor het gehele product. 
10.3 Het betreffende product dient compleet en in originele/ontvangen/nieuwe staat te zijn. Op of aan het betreffende product inclusief de verpakking mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en deze dient in ongeschonden staat te zijn; alle documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen eveneens bij de retourzending te worden gevoegd. 
10.4 De koper is zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) terugsturen van het betreffende product. (binnen 8 dagen) Retour adres voor bestellingen altijd op te vragen per email OBDplaza@outlook.com deze is uiteraard afhankelijk per leverancier. 

11 Uitvoering reparaties 
11.1 In geval van een storing of defect van het aangeboden product dient deze binnen 8 dagen teruggestuurd worden voor reparatie/vervanging. Dit dient voorafgaand van de retourverzending per email te worden vermeld, als reparatie niet mogelijk is wordt het product vervangen en eventueel teruggenomen. De klant zelf is verantwoordelijk voor een back-up. OBD2plaza.nl erkent geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van data. 
11.2 De kosten die in rekening worden gebracht bij een reparatie is als volgt opgebouwd: aanname/ registratie (vast bedrag), in opdracht en indien mogelijk kopie datadrager (vast bedrag), diagnose/ probleemstelling (variabel bedrag), reparatiekosten (variabel bedrag). Na het vaststellen van de probleemstelling kan, indien gewenst aan de klant teruggekoppeld worden wat ongeveer de kosten zullen zijn voor de reparatie. Dit dient wel vooraf te zijn afgesproken. 
11.3 OBD2plaza.nl heeft het recht tot het afgesproken bedrag direct de reparaties uit te voeren, zonder terugkoppeling naar de klant. 
11.4 Een eventuele schadeclaim kan nooit hoger zijn dan het orderbedrag. 

12 Betaling 
12.1 Goederen en diensten afgenomen in de winkel worden geleverd tegen contante betaling / vooraf overboeking / Paypal (met uitzondering van digitale producten) / Sofort Banking / Credit Card. Er kan worden verzocht om een aanbetaling. 
12.2 Opdrachten verstrekt via internet dient de consument de verschuldigde bedragen van de order vooraf te voldoen. Zodra de betaling binnen is zal per omgaande het goed worden afgezonden. Tenzij anders wordt overeengekomen. Er kan dan om een aanbetaling worden verzocht. 
12.3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan het bedrijf te melden per email met vermelding van order nummer(s). 
12.4 In geval van wanbetaling van de consument heeft het bedrijf behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte, in redelijkheid, kosten in rekening te brengen. Retour adres voor bestellingen altijd op te vragen per email OBDplaza@outlook.com / deze is echter afhankelijk per leverancier. 

13 Zichttermijn bij koop op afstand 
13.1 Bij koop op afstand heeft de consument het recht het goed binnen 7 werkdagen na ontvangst te retourneren, software is hiervan uitgesloten. 
13.2 Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingrecht/annuleringsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. Hierbij is de consument wel verplicht het goed in de originele en in goede staat verkerende verpakking terug te sturen. Indien er meer van éénzelfde product is afgenomen, mag de consument hiervan één in zicht nemen. De overige gelijksoortige producten dienen ingepakt te blijven, zodat het risico van beschadiging e.d. beperkt blijft. Als blijkt dat meer dan één product geopend is geweest bij het terugnemen dan wordt hiervoor een bedrag in rekening gebracht. 
13.3 De consument kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door OBD2plaza.nl is aangegeven. 
13.4 Producten kunnen op afspraak ook afgehaald worden, OBD2plaza.nl is een handelsonderneming en valt niet onder de wet/regels die uitsluitend voor webwinkels gelden. Dit omdat afhalen of laten verzenden een keuze is van de koper. Retour adres voor bestellingen altijd op te vragen per email / dit is afhankelijk per leverancier. 

14 Klachten 
14.1 Op de overeenkomsten tussen het bedrijf en consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
14.2 Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten hebt over het door u gekochte product en/ of afgenomen diensten per email. 
14.3 Klachten dienen uiterlijk tot 14 dagen na koop per email OBDplaza@outlook.com kenbaar gemaakt te worden. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument de klacht binnen aangegeven tijd aan het bedrijf heeft voorgelegd. Let op: indien er op enige manier negatieve publicaties worden gedaan op internet, of aangifte staat hier een boete voor vanaf € 250 na betaling van de boete gaan wij dan uitleveren of indien al deels geleverd is het overige deel uitleveren. Let op: valse aangiftes doen kan leiden tot een behoorlijke geldboete tot zelfs gevangenisstraf door de Nederlandse staat. Dit om ook de ondernemers te beschermen.

15 Privacyregeling
15.1 Wij hechten waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid. Er worden alleen persoonsgegevens gevraagd die noodzakelijk zijn om de dienstverlening aan de klant te kunnen onderhouden en te verbeteren. De persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacy wetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd. 
15.2 Alle gegevens die onze medewerkers onder ogen komen worden strikt vertrouwelijk behandeld. Uitzonderingen zijn criminele zaken. Als dit wordt geconstateerd wordt de politie hiervan verwittigd. 

16 Eigendomsvoorbehoud

16.1 OBDplaza behoudt de eigendom voor zolang de koop niet volledig is betaald.

Bedrijfgegevens: OBD2plaza - Eigenaar R. Lugtenbelt Rembrandtlaan 160c 7606GR ALMELO Nederland

Bank gegevens IBAN : NL90MOYO0801871700 - BIC / Swift / SEPA code: MOYONL21 - OBDplaza@outlook.com

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen die te koop worden aangeboden door OBD2plaza.nl en dit houdt automatisch in dat men deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.